מפוחים מיוחדים עם כפות כפופות קדימה

במלאי
|

מפוחים ללחצים גבוהים עד 2500 מ"מ w.g

בדרגה אחת, במבנה מצומצם.

ספיקות נמוכות בלחצים גבוהים.

מפוחים להובלה פניאומאטית.

קטגוריה: |